Předseda bytového družstva T 7,9,11 Ing. Lubomír Soural

tel.: +420 608 122 335

info@bdtemenicka7911.cz

Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA     T 7, 9, 11

 

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů a společných částí domu Bytového  družstva T 7,9,11, IČO 25884522, se sídlem Temenická 2577/9, 787 01 Šumperk, zapsaného v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, v oddíle Dr, č. vložky 1462, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Stanovami družstva, případně jinými následnými právními předpisy souvisejícími s bydlením.

 

čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Nájemci bytů jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 2. Se souhlasem představenstva družstva mohou být v části bytu zřizovány tzv. tiché provozy (např. práce s PC, redakční práce). Nájemce, který uvede svůj byt jako sídlo firmy, má povinnost tuto skutečnost oznámit představenstvu družstva.
 3. Pronájem celého bytu k podnikání není povolen.
 4. Předávání klíčů od domu cizím osobám je hrubým porušením Domovního řádu.
 5. Využívání společných prostor v domech (§ 2 zákona č. 72/1994 Sb.) jiným způsobem, než ke kterému jsou určeny, podléhá souhlasu představenstva družstva a nájemníků domu.

 

čl. 2

Základní pojmy

 1. Bytem se rozumí soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
 2. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklep mimo byt ).
 3. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, lodžie na chodbách, podesty, kočárkárny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény. Dále se za společné části domu považuje nezastavěný družstevní pozemek.

 

čl. 3

Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu

 1. Práva a povinnosti z nájmu  družstevního bytu upravuje zejména hlava sedmá Občanského zákoníku a Stanovy družstva.
 2. Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
 3. Bytovým družstvem  pověřená osoba je  oprávněna, po předchozím oznámení nájemci, vstoupit do bytu za účelem zjištění technického stavu bytu a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.
 4. Nájemce je povinen užívat byt, společné části domu a požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Nájemce je povinen umožnit přístup do bytu za účelem provedení oprav prováděných družstvem (např. oprava oken, parapetů, výměna stoupaček a radiátorů ústředního vytápění, balkonů aj.).
 5. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se při déletrvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

 

čl. 4

Držení domácích zvířat

 1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě. V bytech nesmí nájemníci chovat zvířata, která  mohou být na obtíž ostatním nájemníkům domu.

 

čl. 5

Užívání společných prostorů a zařízení domů

 1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních  nájemců v domě. Umísťování jakýchkoli předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorech dovoleno.
 2. Nájemci jsou povinni zejména: zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně, aby věci uložené v příslušenství bytů nebyly zdrojem šíření zápachu, hmyzu a hlodavců.

 

čl. 6

Vyvěšování a vykládání věcí

 1. Vyvěšování reklamních tabulí a vizitek na plášť  domů a zařízení v domech, včetně instalace zvláštních poštovních schránek podléhá souhlasu představenstva.
 2. Květiny v oknech, na lodžiích apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu  představenstva družstva. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.
 4. Zasklení lodžií může nájemce uskutečnit na vlastní náklady až po předchozím odsouhlasení představenstvem družstva a na základě  rozhodnutí stavebního úřadu.

 

čl. 7

Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1. Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Družstvo je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. Úklid budou provádět sami nájemci bytů. Tito jsou povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, společných prostor, čistění schodišťových oken, zábradlí, vchodových dveří, úklid kolem odpadkových kontejnerů a odklízení sněhu ze spojnic chodníků přilehlých k domu v zimním období  a to podle zásad a v rozsahu stanovených představenstvem družstva.
 2. Nájemci bytů jsou povinni třídit domovní odpad do kontejnerů k tomu určených.
 3. Rekonstrukce bytu podléhá písemnému souhlasu představenstva družstva. Dále je nutné dodržet platná ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 4. Nájemce zodpovídá za čistotu a pořádek v domě při provádění různých oprav nebo rekonstrukce bytu. Musí pak zajistit úklid a odvoz sutě a odpadu tak, aby neobtěžoval ostatní nájemníky v užívání společných prostorů.
 5. Nájemce je povinen na vlastní náklady odstranit jím zapříčiněné škody ve společných prostorech a zařízeních domů. Způsobí-li znečištění společných prostor nebo chodníku osoba užívající byt, osoba s ním bydlící nebo jiná zjištěná osoba (např. návštěva), je povinna toto znečištění neprodleně odstranit, jinak bude znečištění odstraněno na její náklady.

 

čl. 8

Otevírání a zavírání domu

 1. Nájemci jsou povinni dbát na pečlivé uzavírání vstupních dveří.
 2. Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí představenstva družstva uloženy na určeném místě.

 

čl. 9

Klid v domě

 1. Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem. Nájemce je povinen utlumit na míru přiměřenou hlasitost rozhlasových a televizních přijímačů, hudebních a jiných aparatur, včetně hry na hudební nástroje.
 2. V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou nájemci povinni dodržovat noční klid.

 

čl. 10

Požární ochrana

Všechny fyzické a právnické osoby jsou povinny:

 1. Podle zákona č. 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 91/96Sb. a následných předpisů si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, dodržovat požární řád, návody a pokyny upravující požadavky požární ochrany dodávané výrobci nebo obchodními organizacemi k materiálům, látkám nebo výrobkům.
 2. Udržovat tepelné, elektrické, plynové a jiné spotřebiče v náležitém technickém stavu, zabezpečovat provádění předepsaných technických revizí. Pečovat o to, aby se v blízkosti těchto spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky. Dbát na to, aby roztopená přítopná tělesa, zapnuté elektrické a plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru. Dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů, dle návodu na instalaci a užívání spotřebičů.
 3. Přesvědčit se před instalací nebo používáním elektrických spotřebičů, zda je rozvod elektrického proudu jištěn předepsaným jističem včetně zemnění a zda hlavní bytový jistič odpovídá celkovému příkonu elektrického proudu užívaných spotřebičů.

 

čl. 11

Závěrečná ustanovení

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a  povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů.
 2. Ustanovení Domovního řádu se vztahují v plném rozsahu na členy bytového družstva a nájemce bytů, kteří členy bytového družstva nejsou.

 

 

Domovní řád byl schválen představenstvem bytového  družstva T 7,9,11, dne 21.6. 2010

a nabyl účinnosti dnem 23.6. 2010.

 

 

Předseda družstva: Ing. Jindřich Viktorin

Ke stažení: Domovní řád BD T7,9,11.doc